College van burgemeester en wethouders gemeente Roosendaal.
College van burgemeester en wethouders gemeente Roosendaal.

College presenteert tweede begroting: ‘Samen Vooruit’

Algemeen

GEMEENTE ROOSENDAAL - Met trots presenteert het college van burgemeester en wethouders haar tweede begroting voor de collegeperiode 2022-2026. In deze begroting zijn de visie en plannen van dit college concreet gemaakt. De begroting heeft een omvang van € 325 miljoen.

Evelien van der Star, wethouder Financiën, benadrukt: “Onder het motto ‘Samen Vooruit’ hebben we onze 15 prioriteiten omgezet in acties. In de programmabegroting 2023 en in de kadernota 2024 hebben we al diverse middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van onze prioriteiten uit het collegeprogramma. Daarom kiezen we er nu voor om in deze begroting geen nieuwe beleidsvoorstellen te doen en vol tot uitvoering over te gaan.”

Betrouwbaarheid, dienstverlening en 
betrokkenheid

Het college wil de afstand tussen inwoners en de gemeente verkleinen en werkt aan een betrouwbare en gastvrije gemeente. De nadruk ligt op het verbeteren van de dienstverlening en betrokkenheid. Samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is hierin van belang en daar wordt in geïnvesteerd. Roosendaal werkt gezamenlijk aan een groeiende gemeente waar inwoners trots op zijn.

Leefbaarheid en veiligheid

Het Nationaal Programma Roosendaal (NPR), dat vanaf 4 november officieel start, wordt gebruikt om de leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten te verbeteren. Het NPR is een samenwerkingsverband tussen 16 partijen waaronder de gemeente. Zij hebben onlangs op 21 september . het ambitiedocument ondertekend, waarmee de partijen beloven zich de komende twintig jaar actief in te zetten voor de gemeente. Met dit programma wordt er onder andere geïnvesteerd in woningen, groen en wijkvoorzieningen.

Meebewegen met maatschappelijke 
ontwikkelingen

De samenleving is voortdurend in beweging. Ontwikkelingen, zoals stijgende energiekosten, inflatie en de opvang van Oekraïense vluchtelingen beïnvloeden plannen van de gemeente in grote mate. Het college neemt preventieve maatregelen om toekomstige problemen te voorkomen.

Bestaanszekerheid voor iedereen

Het college zet zich in om ervoor te zorgen dat inwoners in moeilijke tijden niet omvallen. Door uitzicht en kansen te bieden, streven we naar duurzame oplossingen. Het college wil een samenleving vormen waarin iedereen gelijkwaardig is, met meer sociale verbondenheid en betrokkenheid. Zo wordt er geïnvesteerd in: kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt, onderwijs, gelijke kansen voor jeugdigen, gemeenschappelijke regelingen, vroege signalering en schuldhulpverlening.

Buitenruimte en duurzaamheid

De buitenruimte wordt aantrekkelijker gemaakt door meer aandacht te geven aan beleving en het aanpakken van problemen zoals droogte, hitte, wateroverlast, biodiversiteit en milieukwaliteit. Bewoners worden actief betrokken bij deze verbeteringen en werken samen aan een ambitieus woningbouwprogramma in samenwerking met partners op de woningmarkt.

Economie, onderwijs, sport en cultuur

In de begroting is ook te lezen dat het college investeert in het aantrekkelijker maken van Roosendaal voor bedrijven. Ze zetten in op het verbeteren van het onderwijsaanbod, voorzieningen voor onderwijs en arbeidsmarkttoegang. Er worden middelen ingezet voor het bevorderen van (top)sport en cultuur binnen de gemeente en daarbinnen is extra aandacht voor inclusie en toegankelijkheid.

Duurzame mobiliteit

Bij het investeren in het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in wijken, buurten en dorpen wordt ook gewerkt aan de verkeersveiligheid, mobiliteit en parkeren. Onderdeel daarvan is duurzame mobiliteit, zoals fietsen en openbaar vervoer. De ambitie is om in 2050 een energie neutrale en klimaatbestendige gemeente te zijn. Er wordt samengewerkt met het Rijk, ondernemers en belanghebbenden om deze doelen te bereiken.

Belastingen en keuzes voor een gezonde toekomst voor Roosendaal

Net als veel andere gemeenten, is ook de gemeente Roosendaal genoodzaakt om belastingen te verhogen. De rioolheffing blijft in 2024 gelijk aan het tarief van 2023.

Het financiële toekomstbeeld voor de komende jaren vraagt om keuzes en creativiteit”, deelt Van der Star. “De gemeente heeft de uitdagingen van de toekomst duidelijk voor ogen en wil samen met inwoners een gezonde toekomst voor Roosendaal creëren.” 

Bij de Kadernota 2025 worden de keuzes voor een gezond financieel meerjarenperspectief gepresenteerd en voorgelegd.

“Geen nieuwe beleidsvoorstellen en vol tot uitvoering overgaan”

Infographic Begroting 2024.